Aktivity

 

Projekty

Digitální platforma pro umělecké výstupy a vzdělávání Vašulka Kitchen Brno

1.7.2020 – 31.12.2020

Cílem projektu je vytvoření multimediální digitální platformy a zajištění on-line programu Vašulka Kitchen Brno (dále VKB) s podporou vzniku tvůrčí činnosti a uměleckých výstupů v on-line prostředí se zajištěním jejich široké dostupnosti publiku. 

Na základě aktuální zkušenosti, kterou přinesla koronavirová krize, jsme se rozhodli přednostně rozvíjet dosavadní záměr vytvoření on-line platformy pro zpřístupnění uměleckého interdisciplinárního programu a činnosti VKB, v širokém spektru našich aktivit od živých on-line performancí a přenosů, k prezentacím a přednáškám a odborným workshopům pro širokou i odbornou veřejnost.

Jeden z hlavních cílů je podpořit tvůrčí činnost mezigenerační komunity audiovizuálních umělců s projekty zaměřenými na elektronická a nová média a nové technologie a zpřístupnit jejich tvorbu, prostřednictvím on-line programů a nově vytvořené digitální platformy veřejnosti. 

Prezentace uměleckých děl a práce v on-line prostředí je formát běžně využívaný představiteli VKB, kteří se zabývají digitální kulturou již od 90. let minulého století. Rozvíjení konceptuálního on-line obsahu a tvorba komunity včetně popularizace tohoto přístupu ve zprostředkování umění publiku a on-line vzdělávání je přirozený krok pro organizaci, která se zabývá elektronickými médii.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 


Knihovní fond Vašulka Kitchen Brno 

1.3.-1.6.2020

Cílem projektu je systematické doplnění knihovního fondu Vašulka Kitchen Brno českými i zahraničními publikacemi z oblasti umění nových médií.

Cílem je poskytnout studentům, teoretikům, umělcům, ale i laické veřejnosti zázemí pro studium, které ve spojení s digitálním archivem Vašulkových ve VKB umožní vzniknout unikátní platformě informací pro komplexní uchopení problematiky počátků videoartu ve spojení s tvorbou jeho průkopníků manželů Vašulkových s přesahem do současného diskurzu a teorie.

Nově pořízený knihovní fond, v pravděpodobném rozsahu 180–250 knih a katalogů, bude zapsán do evidenčního systému a umístěn do studovny/knihovny/mediatéky Centra umění nových médií  - Vašulka Kitchen Brno v Domě umění města Brna, kde bude zpřístupněno odborné i laické veřejnosti v běžné otvírací době.

Po ukončení projektu plánujeme vytvoření knihovní databáze na webových stránkách, které bude umožňovat procházení obsahu knihovny on-line na základě zadání klíčových slov.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu kultury ČR. 


Vašulka Kitchen Brno_Archiv

1.1.2020 - 31.12.2020

Hlavním ​cílem​ předkládaného projektu ​Vašulka Kitchen Brno_Archiv ​ je odborné a strukturované ZPRACOVÁNÍ ARCHIVU​ Vašulka Kitchen Brno (VKB). Jedná se o 1 252 audiovizuálních děl Woodyho a Steiny Vašulkových, průkopníků elektronických médií a jejich spolupracovníků. Archiv aktuálně obsahuje unikátní díla nebo různě dlouhé a kvalitní kopie téhož díla a dokumentární snímky. 

Hlavním ​záměrem​ projektu je ​zpřístupnit ​odborné i laické veřejnosti digitální archiv a mediatéku Vašulkových ve strukturované a odborně zpracované databázi, odborné a dlouhodobé ​zpracování a reflexi jejich tvorby​ i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Dlouhodobým záměrem je ​poskytování zázemí​ pro výzkumníky, pedagogy a kurátory a iniciování výzkumných projektů souvisejících s archivem VKB. Důležitým záměrem je i ​rozvoj mezinárodní spolupráce​ a ​prezentace archivu zahraničním zájemcům ​z řad odborné i laické veřejnosti. 

V případě ​projektu ​Vašulka Kitchen Brno_Archive​ se v první instanci zaměříme na systematizaci obsahu a vytvoření databáze v souladu s knihovnickými standardy a s ohledem na již vyvinuté systémy katalogizace audiovizuální tvorby a 3D mediálních děl využívané v jiných mediálních archivech (NFA, ADA a pod.). Cílem je vytvořit systém, který je maximálně kompatibilní s jinými mediálními archivy a umožní do budoucna jejich potenciální propojení. 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 


Umělecké sbírky v digitální epoše

červenec - září 2020

Tématem kolokvia, které ve dnech 22. - 23. 10. 2019 uspořádal v Domě umění v Brně spolek Vašulka Kitchen Brno, bylo sbírání a uchovávání elektronických médií. Umění nových médií je v dnešní době součástí většiny důležitých světových sbírek, nicméně v českém prostředí jde dosud o do značné míry oblast s nejasnými pravidly co se týče akvizicí, katalogizace, prezentace či restaurování těchto děl. Mediální umění má svá specifika, je závislé na technologiích, ať již hardwaru či softwaru, které jsou nestálé a rychle zastarávají. Neexistuje přitom systematická metodika k uchovávání a dokumentaci těchto děl. Cílem kolokvia bylo zmapovat aktuální situaci ve státních a soukromých sbírkách galerií či muzeí, vysokých škol i filmových archivů a započít diskusi o metodách a zkušenostech s nakládání s díly „nestabilní povahy“ napříč různými institucemi. Kolokvia se zúčastnili kurátoři, archiváři, restaurátoři, teoretici umění či programátoři z Evropy i Spojených států.

Téma sborníku vychází částečně z tématu kolokvia. Texty několika přednášejících jsou doplněny překlady kontextuálních esejů týkajících se transformace uměleckých archivů v období digitalizace a souvisejícími otázkami.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.